2013, Volume 45, Issue Number: 15

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

Jaekeun Park
PDF
1-11
Xiaoshuang Zhou
PDF
12-19
Feng Hou, Jin Gou
PDF
20-27
Sheng Yao, Longshu Li
PDF
28-35
Fangwei Li , Longzhe Jin
PDF
36-43
LI Ying-wei, XING Kai, YU Li-na, DU Sheng-xue
PDF
44-51
Guohua Chen, Yarui Zhang, Jihong Pang
PDF
52-60
Xinjuan Zhang
PDF
61-67
Jing Chen, Jianyi Kang, Hui Zhao, Yong Ren, Yu Chen
PDF
68-76
Z. Ismail, A. Hussanan, I. Khan, S. Shafie
PDF
77-86
Xuemei Guan, Minghui Guo
PDF
87-94
HUANG Hai-ping, WANG Pin
PDF
95-102
M. K. A. Abdulrahman, A. A. Mohd Ismailand, Sie Long Kek
PDF
103-110
Shuxia Liu, Enfeng Liu, Liming Huang, Zhaohua Chai, YuJing Chang
PDF
111-118
Zuting Zheng, Liping Fu, Juan Li, Yifang Liu
PDF
119-125
Fang Xie, Qun-jing Wang
PDF
126-133
Huang Li-juan
PDF
134-141
Xue-min Zhang
PDF
142-149
A. M. Basri, N. H. Sarmin, N. M. Mohd Ali, J. R. Beuerle
PDF
150-155
Xiang Zhang, Jidong Lu
PDF
156-164
Shuliang Liu, Juanli Wang, Zhaoying Sun
PDF
165-173
Faming Gong, Kewen Li, Kang Zhao
PDF
174-181
Li Hui, Huang Nanjing, Ye Yijun
PDF
182-189
Li Zhang
PDF
190-197
Xianwu Hu, Long Qian
PDF
198-206
Junfei Chen, Fan Jiang, Zeyuan Huang, Xian Fu
PDF
207-215
Xiaofeng Wang, Hongke Wang, Yale Liu, Hui Xiao, Jun Dong
PDF
216-221
Ibrahim Lawal Kane, Fadhilah Yusof
PDF
222-231
Li Xiaofei
PDF
232-239
Lijiang Jia
PDF
240-246
Xingli Liu
PDF
247-254
Chang Peng, Ding Yonggang
PDF
255-263
Xiaofeng Xu, Jinlou Zhao, Yirui Deng
PDF
264-271
Menglong Li, Yunlong Deng, Renhe Yu , Jian Zhang, Hong Wen
PDF
272-279
Li Yang
PDF
280-287
Xinjuan Zhang
PDF
288-295
Z. Yahya, N. M. Mohd Ali, N. H. Sarmin, N. A. A. Mohd Adnan, M. Zakaria, H. Rahmat
PDF
296-301
Zou Qian, Huajun Wang, Wei Huang
PDF
302-308
Yuan Zhang, Yongxiang Wu
PDF
309-316
Baowei Zhang, Tong Sun
PDF
317-324
Dehui Qiu, Min Rao, Qirun Huo, Jie Yang
PDF
325-333
Shigang Wang, Fusheng Gao, Yueqiang Yu
PDF
334-340
Yining Wang, Xiaodong Wu, Fengpeng Lai, Man Teng
PDF
341-348
Li Gao, Weiguo Zhang
PDF
349-356
Zhang Qin, Cao Guanghui, Xu Hongwei
PDF
357-366
Y. S. Gan, W. H. Fong, N. H. Sarmin, S. Turaev
PDF
367-375
Xing Han, Jing Tao
PDF
376-385
Dongwen Zhang, Xingguo An
PDF
386-394
Peiwu Li, Jia Zhao
PDF
395-403
Weichu Xiao, Weihong Chen
PDF
404-412
Lianyuan Jiang, Ruoyu Li, Peihe Tang, Yalan Zhang, Jianbing Jiang
PDF
413-420
Chenrong Huang, Jiali Tang, Jianmin Zuo
PDF
421-428
Sidai Guo, Yue Han, Gang Chen
PDF
429-438
U. Dauda, B. M. Ismail
PDF
439-446
Wenhao Gui
PDF
447-459
Noor Asma?adny Mohd Adnan, Nor Haniza Sarmin, Nor Muhainiah Mohd Ali, Zainab Yahya, Rahmat Rahmat
PDF
460-464
Hao-Hua Wang, Qiao-juan Kuang
PDF
465-472
K. Moradipour, N. H. Sarmin, A. Erfanian
PDF
473-476
Qu Xilong, Bai Linfeng, Fugui Chen
PDF
477-485