2013, Volume 51, Issue Number: 21

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

E. Sumarminingsih, W. H. Nugroho
PDF
1-10
Yanbo Liu, Yanbo Diao
PDF
11-23
Li Liang, Jianqiang Sun, Shengjun Li
24-30
Rufen Huang, Qiang Nong
PDF
31-42
Qing Liu, Hongmei Liu, Runlan Qin
PDF
43-51
Bing Zhang, Yan Wang
PDF
52-59
Songhao Jia, Cai Yang
PDF
60-66
Zhengfei Wu, Quanbao Ji
PDF
67-74
Zhehuang Huang
PDF
75-81
Xilong Qu, Hao Zhongxiao
PDF
82-90
LIU Dongbo, Hao Zhongxiao, XIAO Peng, LIU Changsong
PDF
91-100
Mei Luo
PDF
101-108
Shiqing Wang, Yan Shi, Limin Su
PDF
109-120
Lan Wu, Ali Akgunduz
PDF
121-130
Zhang Wei-sheng
PDF
131-139
Lei Wen, Yachao Shi
PDF
140-147
Bing Zhang, Duo Tang
PDF
148-155
Jinao He, Lei Huang
PDF
156-161
X. Y. Ye, M. Gao, S. Y. Zhang, G. C. Huang
PDF
162-171
S. Senthil, R. David Chandrakumar
PDF
172-185
L. H. Sun
PDF
186-194
A.C. Gonzaga
PDF
195-204
Xing Yu
PDF
205-213
Z. F. Antmen, S. N. Oğulata
PDF
214-235
C. F. Liu, Y. S. Qian, W. B. Zhao, M. Wang
PDF
236-243
Kang Yanfang, Nie Guihua, Ma Mingming
PDF
244-253
Xiaogang Xia, Yunfeng Yang
PDF
254-261
Yu Zhen, Wang Susheng
PDF
262-270
Dongyuan Liu, Huilan Wang
PDF
271-279
Hongyong Wang, Zhenghua Xu, Qin Jiang
PDF
280-292
Bing Zhang, Song Gao, Jianjun Zhang, Quanhong Zeng, Ming Li
PDF
293-300
Mei Luo
PDF
301-309
Lu Liu, Guanchen Zhou, Feng Li
PDF
310-318
Mohammed BADAOUI, Noureddine RHOMARI
PDF
319-327
Heqian Xu, Wei Du, Xiaojuan Cao
PDF
328-333
Xiaohan Wang, Di Han
PDF
334-339
Jinrui Tang, Xianggen Yin
PDF
340-348
Yang Wang, Hongying Wang, Bo Peng
PDF
349-355
Fangfang Shen, Qimin Zhang, Hongfu Yang, Yongzhen Pei
PDF
356-373
Jinao He, Lei Huang
PDF
374-379
WU Jiang
PDF
380-387
Han Li, Wang Jie
PDF
388-395
Le Ngoc Giang, Liu Kaipei
PDF
396-405
Zhou Zhijun, Zhang Wei, Huang Zeming
PDF
406-414
Yitong Han, Minghui Jiang, Yong Chen, Yixin Dou
PDF
415-420
Huiheng Liu, Wei Chen
PDF
421-428
Yueping Li, Renfeng Xu, Zhe Nie
PDF
429-437
WANG Lijun, ZHOU Jianbin, XING Long, ZHANG Shenfeng
PDF
438-446
Lina Zhang, Junhan Yang, Qi Mu, Zhuo Zhang
PDF
447-455
Li Hua, Yu Simin, Liu Li, Zhang Tao
PDF
456-464
Xiaojun Yu, Honghui Fan, Kefeng Wang
PDF
465-474
Zhiyuan Liu, Jing Chen, Letian Sha
PDF
475-483
Weichu Xiao, Weihong Chen
484-493
Qingbo Zhang
PDF
494-500
Chengfang Tan
PDF
501-509
Zhijun Zhang, Xiaoyan Zhao, Xintao Duan
PDF
510-516
Pengfei Shi
PDF
517-525
Dangui Chen, Jia Tang
PDF
526-534
Tian Ma, Jianguo Huang, Qunfei Zhang
PDF
535-541
Lei Guo, Defa Hu
PDF
542-549
Yizhi Li
PDF
550-558
Yulong Zhou, Liming Zhang, Xing Wei
PDF
559-567
Shuliang Liu, Juanli Wang
PDF
568-575
Qiufen Yang, Weihua Gui, Huosheng Hu
PDF
576-584
Yancang Li, Lei Zhao, Juanjuan Suo, Zhichao Yang, Baoying Yu
PDF
585-591
Yongjie Lu, Shahua Li, Cuiyan Wang
PDF
592-600
Shengchun Liu
PDF
601-608
Wei Cui, Junchao Feng, Jianjun Miao
PDF
609-617
Jie Yang, Limeng Ying
PDF
618-627
Chang Xu
PDF
628-634
Xiao Zhenhong, Wang Faying
PDF
635-643
Xun-biao Liu, Ji-kun Guo, Chun-jiang Zhao, Jun Dai, Hong-qi Wang
PDF
644-651
Zongzheng Zhao, Mei Yao, Changqing XU
PDF
652-656
Wei SUN, Xin Gao
PDF
657-666
Weijian Rong, Fucai Lin
PDF
667-681
Brahim Jarmouni, Mohammed Kbiri Alaoui, Ali Souissi
PDF
682-689