2013, Volume 42, Issue Number: 12

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

Kouji Tahata, Shunsuke Akinaga, Sadao Tomizawa
PDF
1-9
Jaekeun Park
PDF
10-17
Philemon Baah, Atinuke Adebanji, Romain Glèlè Kakaϊ
PDF
18-26
M. Mohamad, N. Senu, M. Suleiman, F. Ismail
PDF
27-37
Shilong Cao, Hongmei Liu, Xiaojuan He
PDF
38-44
Dan Li, Zhi Xiao, Reza Torkzadeh, Xin Dang
PDF
45-58
Ho Tza Ya, Shang-Pao Yeh, Chich-Jen Shieh
PDF
59-69
R. Aboulaich, I. Medarhri
PDF
70-83
James Matthew Moten Jr., Chris Thron
PDF
84-93
A. E. El-Ahmady
PDF
94-102
Shiqing Wang, Limin Su
PDF
103-118
Pannarat Guayjarernpanishk, Tidadeaw Mayureesawan
PDF
119-129
S. Suksai
PDF
130-137
Georges Nguefack-Tsague
PDF
138-147
Zhigang Wang, Yiping Fu, Fanji Tian
PDF
157-166
Shuyuan Liu, Meixiang Chen, Xiaoxia Feng, Zhongpeng Yang, Yanping Xie
PDF
157-166
Heng Liu, Ning Gan
PDF
167-173
Bai Yantao
PDF
174-184
Zhengfei Wu, Liang Shan
PDF
185-192
Huaige Zhang, Liping Yao, Xianpei Hong
PDF
193-205
Zhong Wan, Ming Chen, Ling Zhang
PDF
206-218
Kefeng Xiao, Zhihui Hao
PDF
219-229
L. S. Chen, N. Yang, K. Wang
PDF
230-240
Jaekeun Park
PDF
241-248
Jianping Ou, Xing Feng
PDF
249-256
Sufang Yue, Hongmei Zhang, Zongli Ma
PDF
257-264
Hengyanli, Qingqing Liu
PDF
265-272
Indarsih, Widodo, Rini Indrati
PDF
273-280
Youchuang Lin, Jianping Ou, Yingying Qin
PDF
281-285
Min Yan
PDF
286-301
B. Zhao
PDF
302-308
Cai Cui
PDF
309-316
Ziqiang Fan, Zhixiang Yin, Guangtian Song
PDF
317-323
Panyawat Haarsa
PDF
324-329
Zhou Li, Zhang Ning, Chen Qing-yi
PDF
330-336
Zhenfeng Xiao, Xiangtian Deng, Xiaofeng Dou
PDF
337-347
Wenbin Zhang, Minggang Wang, Jiangbo Zhou, Xuebing Zhang
PDF
348-360
Yuefang Sun
PDF
361-369
Xiaoxia Ma, Bing Hou, Jin Xu, Heng Liu
PDF
370-378
Zijian Xie
PDF
379-391
Jilin Yin
PDF
392-398
Bei Cheng, Zhiping Chen
PDF
399-410
Sheila Ilangovan, Nor Haniza Sarmin
PDF
411-416
Wenhua Lv
PDF
417-429
Liu Hongyun, Jiang Xiao, Ju Hehua
PDF
430-440
Yuan Ye
PDF
441-451
Zhou Yazhou, Yin Daiyin
PDF
452-462
Yin Daiyin, Zhang Xiaoran, Wang Xueyan
PDF
463-473
H Abid, M. N. Zakaria, Samiulhaq, I. Khan, S. Sharidan
PDF
474-480
Yin Daiyin, Yuan He, Wang Xueyan
PDF
481-490
Xiaogen Chen
PDF
491-498