2013, Volume 41, Issue Number: 11

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

Iman Mabrouk, Serge B. Provost
PDF
1-14
Meng Hu, Lili Wang
PDF
15-22
Alim Mijit, Geni Gupur
PDF
23-30
Meixiang Chen, Hongbin Lv, Xiaoxia Feng, Zhongpeng Yang
PDF
31-41
Yueh-Hua Lee, Chung-Chu Chuang, Feng-Yi Wu
PDF
42-47
Maouni Messaoud, F. Z. Nouri
PDF
48-57
Yanjuan Zhang, Hongmei Liu, Min Liu
PDF
58-70
Yaoqiong Zhou, Ning Dong, Bo Yu
PDF
71-78
Li Yang, Yuhui Wang, Yang Xu
PDF
79-87
A. EL-ABED
PDF
88-103
Huei- Jeng Chou
PDF
104-115
A. E. El-Ahmady, A. S. Al-Luhaybi
PDF
116-129
Weiguo Xiao, Bing Shao, Ying-nan Fu
PDF
130-138
Haibo Jiang, Yuan Zheng
PDF
139-150
Wang Zaixiang, Li Wangchen, Fan Junjie
PDF
151-156
Liang Sun, Xiao-yuan Wang
PDF
157-162
Weijun Li, Min Shi
PDF
163-173
Xiaofei Li
PDF
174-182
Yi Jing, Xu Wang, Wenchuan Li, Lei Deng
PDF
183-196
Zhaohui Huang, Aihua Chen
PDF
197-205
Zeng Tu, Yonglin He, He Lu, Lie Xu, Zhibang Yang, Chun Yang
PDF
206-213
Yan Liu, Huang Xuefeng, Wen ZhengCheng, Jiangrong Xu
PDF
214-221
Lei Wu, Defa Hu
PDF
222-229
Guangrong Tong, Yucheng Liu
PDF
230-238
Yong Ye, Youhua Zhang
PDF
239-245
Yuhong Zhao, Heping Hu, Zhennan Hong
PDF
246-254
Li-guo Fang, Zheng-xin Fu, Yu Bin, Jin-yuan Lu
PDF
255-262
Xiuxing Zhu, Shifeng Xue, Xinghua Tong
PDF
263-270
Yubing Yu, Wei Xiong, Yanhong Cao
PDF
271-278
Chi Zhang, Minghui Wang
PDF
279-285
Yi Jing, Xu Wang, Wenchuan Li, Lei Deng
PDF
286-294
Sidai Guo, Gang Chen, Yue Han
PDF
295-303
Hao Ming, Ai Chi, Liu Xiaojuan
PDF
304-310
Hao Ming, Ai Chi, Wang Shujiang
PDF
311-318
Huafeng Xu, Shuke Zhou, Zhigeng Fang
PDF
319-325