2014, Volume 52, Issue Number: 6

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

Jung-In Seo, Suk-Bok Kang, Nan Zhao
PDF
1-11
Zhigang Wang, Yiping Fu, Fanji Tian
PDF
12-21
Haichan Lin, Yigui Ou
PDF
22-34
Wu Xiaofeng, Fu Xueliang, Dong Gaifang, Hu Hua
PDF
35-41
Song Guo-dong, Jiang Shou-da, Lin Lian-lei
PDF
42-51
Hongsheng Su, Yongqiang Kang
PDF
52-70
Xinshun Ma, Tongju Shi
PDF
71-79
Li Jianghua, Li Xiaoxue
PDF
80-83
Liuling Li, Mengyang Lin
PDF
84-95
Wei SUN, Xin Gao
PDF
96-106
Rui Zhang, Yongqi Sun, Nan Zhao
PDF
107-115
Wang Ying, Zhou Yan, Qi Fei, Zhang Haifeng
PDF
116-129
X.L. Yin, L.J. Wang, L.H. Kong
PDF
130-136
Ping Li, Jing Niu
PDF
137-144
Guohe Deng, Boling Chen
PDF
145-157
Lijun YANG, Zhiheng DENG, Xueliang JIANG
PDF
158-168
Lijun YANG, Zhiheng DENG, Xueliang JIANG
PDF
169-177
Xin Pan
PDF
178-186
Shuichao Zhang, Kangkang He, Renfa Yang
PDF
187-197
Congcong Wang
PDF
198-206
Shengxue Liu, Yubo Fan, Ge Gao
PDF
207-214
Fan Houming, Zhang Xiaonan, Gao Pingquan, Li Yang
PDF
215-224
Wang Pan-yi
PDF
225-233
Wang Jun, Wei Jianping, Jiang Xingfang, Huang Shuang
PDF
234-242
Shuai REN, Jing-xiang LEI, Tao ZHANG, De-jun MU
PDF
243-251
MA Rong-Gui, WU Zhan-Wen
PDF
252-259
Fagui Liu
PDF
260-270
Z.Q. Zhao, Y.P. Wang
PDF
271-279
Yongguan Mai, Hongyu Ning, Susheng Wang
PDF
280-289
Wang Feng, Zhai Xueyan
PDF
290-295
Qimin Zhang, Shuo Ma, Hongfu Yang
PDF
296-311
Xing Yu
PDF
312-319
Jian Wang
PDF
320-329