2015, Volume 53, Issue Number: 1

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

Clemente Cesarano
PDF
1-7
Meixiang Chen, Qinghua Chen, Zhongpeng Yang, Ju Huang
PDF
8-16
M. M. Darus, H. Ibrahim, S. Karim
PDF
17-31
Debapriya Biswas
PDF
32-44
Yu-Lu Liao, Yen-Sen Ni
PDF
45-49
Lin Sun, Jian-Liang Wu, Hua Cai, ZhaoYang Luo
PDF
50-58
M. A. Baten, M. M. Kasim, R. Ramli
PDF
59-67
Aili Yang
PDF
68-73
Chen Xue
PDF
74-81
B. A. Rasheed, R. Adnan, S. E. Saffari, K. D. Pati
PDF
82-101
H. Y. Zhang, K. Zhuo, B. Zheng
PDF
102-113
Mustofa, H. Husniah, B. P. Iskandar
PDF
114-125
C. Chananet, P. Areepong, S. Sukparungsee
PDF
126-137