2014, Volume 52, Issue Number: 8

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

Maria Munguia, Dambaru Bhatta
PDF
1-19
Junli Zhang, Xiaoxue Li
PDF
20-23
Tang Jiashi, Han Feng, Zhang Liang, Zhou Mi
PDF
24-32
M.A. Imron, C.R. Indrati, Widodo
PDF
33-44
Youxin LUO, Xiaoyi CHE, Zheming HE, Qiyun LIU
PDF
45-54
Geng Lin, Jian Guan
PDF
55-61
Nurtiti Sunusi, Abd. Naser, A. Kresna J, Anna Islamiyati, Raupong
PDF
62-67
Lijun YANG, Zhiheng DENG
PDF
68-75
T. Gaketem
PDF
76-82
Jinshan Xie, Xiao Chen, Yongxuan Lai
PDF
83-90
Zhan Shiyuan, Jiang Guanghao
PDF
91-96
Geng Tang, Yidu Yang, Hao Li
PDF
97-106
K.R. Madhura, D.S. Swetha
PDF
107-134
Saihua Liu, Jianping Ou, Youchuang Lin
PDF
135-143
C. C. Chuang, Y. C. Tang
PDF
144-151