2014, Volume 52, Issue Number: 3

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

Yuan-Ying Zhao, Deng-Ke Xu, Xing-De Duan, Liang Dai
PDF
1-10
Zhenbo Li, Jiashi Tang, Ping Cai
PDF
11-19
CHEN Xiang-zhang, HAN Yong-yin
PDF
20-28
Wei Xiaoyun, Han Liyan
PDF
29-37
Qingqing Liu, Xiaohui Qian
PDF
38-44
Shiqing Wang, Yan Shi, Limin Su
PDF
45-57
Cuifeng Li
PDF
58-65
Chun Yan, Xiu-juan Su, Xin-min LIU, Jia Song
PDF
66-72
Alka Chadha, D. N. Pandey
PDF
73-89
Jianhu Zheng
PDF
90-99
YANG Juan
PDF
100-109