2014, Volume 52, Issue Number: 2

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

S. Kachani, Y. Oumanar, N. Raissi
PDF
1-14
Zhu-Qing Jiao, Ling Zou, Yin Cao, Zheng-Hua Ma
PDF
15-26
LI Jia-sheng
PDF
27-33
N. Seddik-Ameur, S. Chouia
PDF
34-41
Bo Deng
PDF
42-48
Runlan Qin, Hongmei Liu
PDF
49-54
Hasih Pratiwi, Subanar , Danardono
PDF
52-62
C. P. Tsai, T. W. Sheu, J. W. Tzeng, T. L Chen, H. J. Chiang Shaohua, M. Nagai
PDF
63-75
G. N. Singh, F. Homa
PDF
76-85
Lei Gao, Yuan-Dong Lan
PDF
86-97
Yazhou Zhou, Daiyin Yin, Rui Cao, Bin Liu
PDF
98-106
Zhiping Xiong, Yingying Qin
PDF
107-113
Xinchun Wang, LiziYin
PDF
114-118
YIN Daiyin, LI Yuanting
PDF
119-130
Zhengxia Li, Yidu Yang, Hao Li
PDF
131-140
Suliadi
PDF
141-151
Xiaoshu Wang
PDF
152-158
S. Sukparungsee, Y. Areepong
PDF
159-168
Caifeng Fan, Zuoliang Xiong, Dandan Nie
PDF
169-177
Jian Tang, Xiangyun Xie
PDF
178-187
Yunjie Yang, Aifang Feng, Yan He
PDF
188-196