2013, Volume 39, Issue Number: 9

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

R. B. Paris
PDF
1-9
Jaekeun Park
PDF
10-23
G. M. Bahaa, Eman Al-Gohany
PDF
24-34
M.A. Abdel-Sattar
PDF
35-46
Xianya Geng, Jinshan Xie, Zhenghua Xu
PDF
47-53
H. Kuswanto, Irhamah, M. Koesniawanto
PDF
54-61
A. Jafaria, Z. Esmailzadeh
PDF
62-69
Xiaoyun Wei, Liyan Han
PDF
70-80
Jaekeun Park
PDF
81-92
G. M. Bahaa, Fatemah El-Shatery
PDF
93-104
Jyh-Rong Chou
PDF
105-129
He Jiandong
PDF
130-137
Jing Ning, Fan Honghai, Zhai Yinghu, Geng Zhi
PDF
138-145
Xudong Wang
PDF
146-155
Lifang Qiao, Jie Zhao
PDF
156-162
Song Yang, Longtan Shao, Yong Sang, Chuan Huang, Xiaoxia Guo
PDF
163-171
Yichuan Zhang, Lei Feng
PDF
172-179
Xiao-bing Yi, Kai-Sheng Lu, Qiang Ma, Jin Zhang
PDF
180-187
Hongwei Yang
PDF
188-195
Yi Yin
PDF
196-204
Ran Zeng
PDF
205-213
Zhiwei Zhang
PDF
214-227
SHI Yan-xin, CHENG Yong-mei
PDF
227-235
YU Gui-shen
PDF
236-242
Haibin Wang, Shuye Yang
PDF
243-250
Sun Shipan, Zhao Xi, Li Shengnan
PDF
251-268
Jingyuan Zeng, Zhenji Zhang, Ruize Gao, Xiaolan Guan
PDF
269-278